HÅLLBARHET

Hållbara med­arbetare

Starbreeze är ett kunskapsföretag, där företagets framgång är beroende av välmående och kreativa medarbetare. Vår målsättning är att vara ett föredöme som arbetsplats och arbetsgivare vad gäller mångfald, engagemang och karriärmöjligheter.

Medarbetare i flera länder

Vi har medarbetare i flera länder och det är av högsta vikt att bedriva verksamheten rättvist och tydligt med respekt för lokala förutsättningar. Våra styrdokument gäller för alla medarbetare och vi följer samtliga lagar och förordningar i de länder vi är verksamma i.

Hälsa och säkerhet

Målsättningen med Starbreeze arbetsmiljöarbete är att skapa en säker och hälsofrämjande arbetsplats. Risker för fysiska och psykosociala arbetsskador förebyggs aktivt. Vi utvärderar kontinuerligt genomförda insatser i syfte att kunna förbättra det dagliga arbetet.

Spelutvecklingsbranschen karaktäriseras i hög grad av stillasittande arbete och inte sällan av hög stressnivå. Med ambitionen att höja graden av fysisk aktivitet samt minska risken för arbetsrelaterad stress har vi under 2022 genomfört flera olika aktiviteter. Vi har bland annat genomfört ledarskapsutbildningar inriktade mot psykosocial hälsa, lunchföreläsningar för all personal med olika hälsofrämjande teman, såsom självledarskap. Ett annat exempel är att det under året genomfördes en hälsoutmaning för all personal i samtliga länder, vilket var en digital friskvårdsinsats via en app. Ett annat exempel på aktivitet i syfte att säkerställa kreativitet och hälsofrämjande arbetssätt var att vi under 2022 införde ”fokuseringstid” mellan halv nio och halv fyra under hektiska perioder, då inga möten fick bokas in utan medarbetarna gavs möjlighet att fullt ut få fokusera på sina respektive arbetsuppgifter.

Under 2022 har vi arbetat med att ställa om efter några år med pandemi-orsakat hemarbete, till att nu i större utsträckning återgå till kontoret igen. Under 2022 har vi tagit fram policys och riktlinjer för hemarbete och hybridmöten, vilka omfattar alla medarbetare.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Vi värderar alla kollegor och blivande kollegor lik- värdigt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Det är viktigt att ingen anställd upplever sig diskriminerad eller trakasserad och nolltolerans råder.

Vårt mångfalds- och jämställdhetsarbete syftar till att skapa en inkluderande och medveten kultur, såväl bland medarbetare som i de affärsrelationer och aktiviteter som vi initierar och bedriver. Som ett resultat av vårt systematiska arbete har fler kvinnor anställts inom bolaget de senaste åren.

Starbreeze genomför flera olika typer av insatser och aktiviteter inom området. Ett exempel är när konferenser arrangeras så försöker vi i möjligaste mån säkerställa en bred palett av föreläsare, bland annat utifrån kön.

Attrahera och behålla talanger

Det finns en brist på spelutvecklare i Sverige, vilket medför att förmågan att attrahera och behålla talanger blir en nyckelfråga för Starbreeze. I syfte att kunna attrahera kompetens har vi arbetat aktivt under 2022 med att säkerställa en välfunge- rande rekryterings- och introduktionsprocess, vilket bland annat gett resultat i fler sökande samt en ökad bredd av sökande.

För att säkerställa att talangfulla medarbetare stannar kvar arbetar vi bland annat fokuserat med att erbjuda goda karriärmöjligheter och utrymme för personlig utveckling, oberoende var i organisationen medarbetaren arbetar. Två gånger per år genomförs medarbetarundersökningar och däremellan pulsmätningar i syfte att bland annat mäta och över tid följa medarbetarengagemanget. Höstens (2022) medarbetarundersökning visade ett högt resultat för engagemangsnyckeltalet eNPS, vilket påvisar en hög engagemangsnivå bland medarbetarna.

Kompetensutveckling

Den tekniska kompetensen hos Starbreeze spelutvecklare säkerställs genom diverse olika kompetensutvecklande kunskapsutbildningar. Ett gott ledarskap är centralt för att verksamheten ska fungera optimalt och medarbetarnas välmående och engagemang maximeras. Under 2022 har all personal genomfört utbildning av extern part i självledarskap. Likaså har ett chefsmöte med fokus på lärande och utveckling genomförts, ett arbete som kommer att fortgå under 2023. Under 2022 genomfördes en värderingsaktivitet för all personal och under december genomfördes en konferens för all personal med temat möjliggöra kreativitet. Konferensens föreläsningar berörde olika ämnen, bland annat härskarteknik.

Åk till toppen