HÅLLBARHET

Samhälle

För Starbreeze är det viktigt att ta sitt samhällsansvar och bidra till en positiv samhällsutveckling där företaget så kan.

Vårt starkaste spelvarumärke PAYDAY har 18-årsgräns, vilket innebär att vi inte kan ta emot praktikanter yngre än så. Vi har därför inga nära praktiksamarbeten med högstadie- och gymnasieskolor, däremot med universitet och högskolor i Sverige. Starbreeze och specifikt VD är en aktiv föreläsare på diverse olika arbetsmarknadsdagar och andra events kopplat till svenska universitet och högskolor.

Som en följd av Rysslands invasionskrig mot Ukraina erbjöd vi spelutvecklare i både Ryssland och Ukraina anställning hos Starbreeze i Sverige. Totalt valde fem personer att med vår hjälp flytta till Sverige för anställning inom företaget.

Affärsetik

Vår verksamhet präglas av god affärsetik vad gäl- ler samtliga aspekter av verksamheten och affärsaktiviteter. Tillämpliga lagar, förordningar och standarder efterlevs i de länder där vi har verksamhet.

Anti-korruption & rättvis konkurrens

I vår uppförandekod anges grundläggande principer för hur bolaget ska göra affärer. Koden utgör en etisk kompass för medarbetare, verksamheten samt dess partners och leverantörer. Häri anges bland annat reglering av hur vi och våra partners/leverantörer ska verka mot korruption och mutor samt främja rättvis konkurrens.

Samtliga medarbetare och chefer har tagit del av och signerat uppförandekoden, vilket görs i samband med rekryterings- och introduktionsprocessen. Respektive chef ansvarar för att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten inom sitt team.

God marknadsföring

Vi följer respektive geografisk marknads gällande regelverk och rekommendationer för märkning och marknadsföring av spel, exempelvis gällande innehåll och åldersgränser följer bolaget PEGI för EU och ESRB för USA. Marknadsföringen är etisk, korrekt, ärlig och reflekterar allmänt gängse social standard för produkten.

Mänskliga rättigheter

Att stå bakom och efterleva mänskliga rättigheter ses som en självklarhet, både i vår egen verksamhet som i värdekedjan.

Risken att inte efterleva mänskliga rättigheter i den egna verksamheten ser vi som låg, mot bakgrund av att vi internt arbetar aktivt med uppförandekoden, värdegrund samt att vi medvetet undviker riskgeografier. Vi bedriver endast egen verksamhet i länder där anställda har ett bra nationellt arbetsrättsligt skydd, inklusive arbetsmiljö.

Det finns alltid en risk att våra partners och leverantörer är verksamma i riskgeografier. För att i möjligaste mån undvika eventuell risk för att parter i leverantörsledet bryter mot de mänskliga rättigheterna använder vi kontraktsmässiga krav, vilka tar sin grund i uppförandekoden samt nationella lagar och förordningar.

Åk till toppen