Pressmeddelande

Starbreeze AB (publ) delårsrapport januari-mars 2024

14 maj 2024 06:45

"PAYDAY™ 3 förbättras genom 'Operation Medic Bag'"

Första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,6 MSEK (26,7).
  • PAYDAY 2 stod för 10,9 MSEK (26,4).
  • PAYDAY 3 stod för 23,3 MSEK (0).
  • Tredjepartsförläggning stod för 17,4 MSEK (0).
 • EBITDA* uppgick till 48,5 MSEK (4,1), inklusive jämförelsestörande poster om 19,9 MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78,4 MSEK (20,7).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 71,8 MSEK (15,6).
 • Resultat före skatt uppgick till -21,0 MSEK (-24,7).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (-0,03).
 • Likvida medel uppgick till 387,2 MSEK (78,0).

Väsentliga händelser under och efter periodens utgång

 • Den 9 januari meddelade Starbreeze förändringar i koncernledningen.
 • Den 10 januari meddelade valberedningen i Starbreeze att Jürgen Goeldner föreslås Årsstämman 2024 som ny styrelseordförande.
 • Den 15 februari lanserades ”Operation Medic Bag” – ett fokuserat projekt för att svara på spelarcommunitys förväntningar och förbättra PAYDAY 3. Tre större uppdateringar av spelet har genomförts sedan 15 februari.
 • Den 22 februari släpptes The Tribe Must Survive i Early Access på Steam.
 • Den 12 mars utsågs styrelseledamoten Jürgen Goeldner till tf VD för Starbreeze. En process för rekrytering av permanent VD är pågående.
 • Den 15 april släpptes en innehållsuppdatering till Roboquest med nytt innehåll, ny funktionalitet och förbättringar.

VD-kommentar

PAYDAY™ 3 förbättras genom ”Operation Medic Bag”

Starbreeze har varit en kraft i den globala spelindustrin i mer än 25 år, och ska fortsätta vara det genom att utveckla och förlägga spel globalt och utnyttja styrkan i både organisationen och IP-portföljen.
Under mina månader som tillförordnad VD har mitt fokus legat på PAYDAY 3. Utöver det har teamet och jag spenderat tid på affärsutvecklingsaspekter, som exempel vår närvaro på Game Developers Conference (GDC) i mars. På GDC träffade vi branschkollegor och nya potentiella partners. Vi visade också ett spelbart tech-demo av Project Baxter som rönte stort intresse.

RESULTAT & FINANSIELL STÄLLNING
Vår kassaposition vid utgången av kvartalet var 387 MSEK, med en balansräkning nästintill fri från skuld. Det underliggande resultatet för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster, var starkt tack vare intäkter från flera titlar samt åtgärder för kostnadskontroll. Intäktsströmmarna visar att vi inte längre är ett enproduktsbolag. Tillsammans med vår co-publisher driver vi ett fokuserat arbete för att förbättra PAYDAY 3 genom att omprioritera och fokusera utvecklingen baserat på spelarnas feedback, med liten inverkan på planerade investeringar.

PAYDAY 3
PAYDAY 3s "Operation Medic Bag" är ett omfattande initiativ som täcker både mindre insatser och förbättringar av spelets progressionssystem, samt större initiativ som matchmaking och serverinfrastruktur och ett solo/offline-läge. Vi kommer att öka både takten på. och omfattningen av, patcharna med flera större släpp planerade, varav den första större lanseras i juni. Teamet arbetar utifrån feedback från våra spelare och communityt och identifierar de förändringar som vi tror har mest påverkan, ur ett spelarperspektiv. Vi kan redan se ett skifte i sentiment, som bekräftar att vi är på rätt väg. "Operation Medic Bag" har inneburit att vi har skjutit upp lanseringen avDLC:s till förmån för att lägga till nya funktioner. Så vår pipeline för sommarmånaderna är mycket stark. Följaktligen förväntar vi oss att se en påverkan på försäljningen från tredje kvartalet och framåt. PAYDAY IP:t är starkt och potentialen för är fortsatt hög, vilket framgår inte minst av våra samtal i branschen.

PROJEKT BAXTER
Som tidigare nämnts var Starbreeze närvaro på GDC till stor del för att prata med framtida partners om Baxter. Medan vi kommer att vara utgivare av spelet kommer vi att ingå partnerskap där det är är logiskt. Detta kommer att vara för marknadsföring, distribution i både digital och fysisk mening eller annat stöd som ökar kvaliteten och potentialen i projektet samtidigt som projektrisken sänks.

TREDJEPARTSFÖRLÄGGNING
Roboquest fortsätter att prestera starkt, och vi fortsätter att arbeta med utvecklaren för att utöka spelet. Roboquest följer en Games as a Service-modell med fyra större uppdateringar planerade för 2024, varav den första publicerades här i april. Spelet fortsätter att åtnjuta ett mycket högt betyg från både spelare och media.
Under kvartalet lanserades The Tribe Must Survive i Early Access på Steam. Syftet med Early Access är att bygga relation och dialog direkt med spelarcommunity och samla in värdefull feedback om alla aspekter i spelet. 1.0-versionen av The Tribe Must Survive kommer att lanseras den 23 maj 2024.

ORGANISATION
Under kvartalet har antalet anställda minskat något. Vi fortsätter att anställa specifik kompetens för positioner på Project Baxter samtidigt som vi håller organisationen effektiv för alla våra projekt.

AVSLUTANDE ORD
Rekryteringsprocessen för en permanent VD närmar sig sitt slut. Vi har identifierat, intervjuat och utvärderat en mängd kandidater för rollen. 
Med en så kallad "vertical slice" av Project Baxter som nästa steg, kommer intresserade parter att bjudas in att lämna sina erbjudanden på projektet och vi kommer att välja den bästa partnern och affären för produkten, varumärket och i slutändan för bolaget.

JÜRGEN GOELDNER, tf VD

Webbsändning

Tid: kl. 10.00
Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Jürgen Goeldner, tf VD
Mats Juhl, CFO
Tel: +46 0(8) - 209 229
E-post: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 06:45 CEST.

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B.

Läs mer på www.starbreeze.com och corporate.starbreeze.com.

Åk till toppen