Pressmeddelande

Beslut vid Starbreezes årsstämma 2024

15 maj 2024 13:50

STOCKHOLM, 15 maj 2024 – Vid årsstämman som hölls idag den 15 maj 2024 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

 

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.

 

Utdelning

 

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2023.

 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

 

Årsstämman omvalde, enligt valberedningens förslag, Jon Gillard, Jürgen Goeldner, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Christine Rankin till ordinarie styrelseledamöter. Jürgen Goeldner valdes till styrelsens ordförande (nyval).

 

Stämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.

 

Styrelse- och revisorsarvode

 

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 725 000 kronor till styrelsens ordförande, 270 000 kronor vardera till styrelseledamöter, 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 65 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

 

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Godkännande av ersättningsrapport

 

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

 

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta: 

 

Jürgen Goeldner, Styrelseordförande

juergen.goeldner@starbreeze.com

 

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl.13.50 CEST. 
 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, skapare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com

 

Åk till toppen