INVESTOR RELATIONS

Q&A för invest­erare

A-aktien innehav tio (10) röster och B-aktien har en (1) röst. A- och B-aktier har samma rätt till andel i Starbreeze tillgångar och resultat.

Är dina aktier direktregistrerade skriver du till Starbreeze AB och begär att få omvandla A-aktier till B-aktier. Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring, ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla dina aktier åt dig.

Ladda ner ett anmälningsformulär här: Anmälningssedel Starbreeze AB omvandling

  • Det går även bra att skriva en egen anmälan. De uppgifter som behövs är:
    Ditt namn, adress och personnummer
    Antal aktier du vill omvandla
    VP-konto
    Kontoförande institut (din bank eller fondkommissionär)

Anmälan ska undertecknas och skickas till Starbreeze AB, Investor Relations, Box 7731, 103 95 Stockholm. Eftersom vi behöver undertecknad anmälan i original går det inte att skicka anmälan med e-post. Skicka även en kopia på anmälan till din bank eller fondkommissionär så att de är förberedda på bytet av aktier på ditt VP-konto.

Är aktieägaren juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original. Då behövs även en vidimerad kopia av registreringsbevis. Ber du din bank eller fondkommissionär att för din räkning göra anmälan behövs inte anmälan i original eller, i förekommande fall, behörighetshandlingar för juridisk person.Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla aktierna och följer deras instruktioner.

Ja, det går bra, men då är det din förvaltare eller ditt försäkringsföretag som begär att aktierna ska omvandlas. Kontakta din förvaltare eller försäkringsföretag och följ deras instruktioner.

En sådan omvandling kan ta längre eller kortare tid än en omvandling av ett direktregistrerat innehav, beroende på förvaltarens eller försäkringsföretagets rutiner.

Det tar upp till 30 dagar från att anmälan kommit in till Starbreeze tills dess att du har B-aktier istället för A-aktier på ditt VP-konto.

Formellt sker omvandlingen genom att styrelsen fattar ett särskilt beslut om att omvandla aktierna. Därefter registreras det ändrade antalet A-aktier och B-aktier i Starbreeze hos Bolagsverket, varefter ombokning av A-aktier till B-aktier sker på aktieägarens VP-konto i Euroclear.

Efter att Starbreeze fått anmälan om omvandling av A-aktier till B-aktier, kan du inte sälja eller på annat sätt överlåta dessa A-aktier. Skulle du ändå försöka överlåta de A-aktier som anmälan gäller riskerar du att omvandlingen inte kan göras. Du kan givetvis inte heller omvandla fler aktier än de som finns på VP-kontot.

Nej, att begära omvandling enligt bolagsordningens bestämmelse anses inte i Sverige utgöra något skattepliktigt byte eller annan skattemässig avyttring av A-aktierna.

För många aktieägare kan däremot en försäljning på börsen av A-aktier i syfte att köpa B-aktier utlösa skattekonsekvenser. Aktieägare uppmanas generellt att själva sätta sig in i den skattesituation som är aktuell för aktieägaren ifråga. Detta gäller inte minst aktieägare som är föremål för utländsk aktiebeskattning.

Vid omvandling får aktieägaren samma antal B-aktier som antalet omvandlade A-aktier. Detta gäller även om kursen mellan A-aktier och B-aktier tillfälligt eller permanent skulle skilja sig åt.

Om du i stället säljer A-aktier och köper B-aktier över börsen, kan givetvis skillnaden i aktiekurser medföra att bytet inte går jämnt upp. (Se också ovan om eventuella skatteeffekter).

Om aktiekursen för A-aktier och B-aktier kommer att skilja sig åt är svårt att förutse. De båda aktieslagen har samma ekonomiska rättigheter. A-aktien har en större röststyrka men förmodligen en sämre likviditet i handeln, vilket kan tala för såväl en högre som en lägre kurs än för B-aktien. Handelsmönster kan också förändras över tid.

All offentliggjord information om Starbreeze finns på denna hemsida. Rapporter och presentationer finns under sektionen Investerare och pressmeddelande samlas i Nyhetsrummet. All regulatorisk information finns på svenska. Produktinformation finns endast på engelska.

Läs mer här.

De senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna hittar du här.

Från och med 2016 är Starbreeze räkenskapsår kalenderår.

Starbreeze är sedan 2 oktober 2017 noterat på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap. 

A-aktien har ticker STAR A och ISN-kod SE0007158928. B-aktien har ticker STAR B och ISIN-kod  SE0005992831.

Beslutet om att ansöka om företagsrekonstruktion baserades på en likviditetsbrist och bedömdes vara nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna göra förhandlingar för en långsiktig finansiell lösning och genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

När avslutades rekonstruktionen?

Företagsrekonstruktionen avslutades 6 december 2019.

Vem var rekonstruktör under rekonstruktionen?

Lars Söderkvist från WSA Law Firm.

Var kan jag hitta mer information om rekonstruktionen?

Mer dokumentation från den nu avslutade rekonstruktionen, inklusive den slutgiltiga rekonstruktionsplanen, finns här.

Vad är bolagets kärnverksamhet?

Spelutveckling, med Bolagets eget varumärke PAYDAY i främsta rummet är Bolagets kärnverksamhet.

Är VR kärnverksamhet?

VR är inte del av kärnverksamheten.

Finns det mer än VR som inte är kärnverksamhet?

Mer information om rekonstruktionsplanen finns här.

Starbreeze-aktien listades på Aktietorget år 2000. Den 28 maj 2014 listades bolaget på Nasdaq First North och ingick därefter i segmentet Premier. Den 2 oktober 2017 flyttade Starbreeze till Nasdaq Stockholms huvudlista i segmentet Mid Cap. För 2020 är ingår Starbreeze i segmentet Small Cap. Vilket segment en aktie är listat på baseras på bolagets marknadsvärde. Mer information finns på Nasdaqs hemsida häs: http://business.nasdaq.com/list/listing-options/European-Markets/nordic-main-market/industries-segment-indexes/index.html

Mats Juhl

Mats Juhl

CFO

Åk till toppen