LEDNING

Vd:s och övrig koncern­lednings uppgifter

Den verkställande direktören utses av styrelsen och sköter Koncernens löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad om bolagets utveckling och rapportera om väsentliga avvikel­ ser från fastställda affärsplaner och om händel­ ser som har stor inverkan på bolagets utveckling och verksamhet, samt att ta fram relevant beslutsunderlag till styrelsen exempelvis gällande etableringar, investeringar och övriga strategiska frågeställningar. Koncernledningen, som leds av bolagets VD, består av personer med ansvar för väsentliga verksamhetsområden inom Star­breeze.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjerna för ersättning omfattar ledande befattnings­havare i Starbreeze, vilka utgörs av de som från tid till annan ingår i bolagets ledningsgrupp.

Åk till toppen