STYRELSE

Styrelsens utskott

Starbreeze styrelse har inrättat två utskott; revisionsutskott och ersättningsutskott. Styrelsen har antagit arbetsordningar för båda utskotten.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrel­sens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Vidare ska revisionsutskottet fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisorer. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valbered­ningen vid framtagandet av valberedningens för­ slag till årsstämman till val av revisorer samt stor­leken på revisionsarvodet. Under verksamhets­ året 2023 har revisionsutskottet bland annat samrått med bolagets revisorer kring förekom­mande redovisningsbedömningar. Vidare har revi­sionsutskottet föreslagit åtgärder för att bolaget löpande ska förbättra internkontroller.

Revisionsutskottet består sedan det konstitue­rande styrelsemötet efter årsstämman 2024 av: Christine Rankin (ordförande), Jürgen Goeldner, samt Thomas Lindgren.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämp­ningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Ersättningsutskottet består sedan det konsti­tuerande styrelsemötet efter årsstämman 2024 av: Jürgen Goeldner (ordförande) samt Anna Lagerborg.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till, av bolagsstämman valda, styrel­seledamöter beslutas av bolagsstämman.

Åk till toppen