STYRELSE

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till, av bolagsstämman valda, styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman.

Vid års­ stämman 2023 beslutades att arvode skulle utgå med 700 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 260 000 SEK vardera till övriga styrelseleda­möter som inte är anställda i bolaget.

Därutöver fastställde årsstämman om arvode till revisionsutskottets medlemmar om 175 000 kro­nor till ordförande och till ledamot 65 000 kronor, till ersättningsutskottet ett arvode om 50 000 kro­nor till ordförande och 40 000 kronor till ledamot. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet.

Åk till toppen