BOLAGSSTYRNING

Val­beredning

Valberedningen framlägger bland annat förslag avseende antal styrelseledamöter som väljs av stämman, styrelsens sammansättning, styrelseordförande samt val av revisorer.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod av:

  • Christoffer Saidac, utsedd Digital Bros S.p.A.

  • Anna Magnusson, utsedd av Första AP-fonden

  • Michael Hjorth, utsedd av Indian Nation AB

Michael Hjorth var valberedningens ordförande.

Styrelsens dåvarande ordförande Torgny Hellström var adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman som är planerad till 15 maj 2024, helst senast 31 januari 2024.

Kontakta valberedningen:

Starbreeze AB
Valberedningen
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm
E-post: valberedning2024@starbreeze.com

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 och i förekommande fall extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämman, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning.

Instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete

Starbreeze ska ha en valberedning, i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning, bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. Styrelsens ordförande är adjungerad ledamot i valberedningen och sammankallar valberedningen genom att kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Innan en person nomineras till ledamot i valberedningen ska noga övervägas om någon icke oväsentlig intressekonflikt föreligger. Om så är fallet ska vederbörande inte nomineras. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september och styrka ägandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear- systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i röstmässig storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst tre ledamöter utsedda av större ägare. Ordförande i valberedningen ska, om denne inte är ordförande i styrelsen eller om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses samt i övrigt vad som vid var tid framgår av svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Revisorer

Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revi­sorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Åk till toppen