BOLAGSSTYRNING

Revisorer

Extern revisor

Bolagets revisor utses av bolagsstämman. Revi­sorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Utöver revisionsberättelsen avger revisorn även normalt sett en översiktlig granskningsberättelse vid tredje kvartalets delårsrapport.

Vid årsstämman den 11 maj 2023 omvaldes revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoo­pers AB, (Torsgatan 21, 113 21 Stockholm) till bola­ gets revisorer för tiden intill slutet av den års­ stämma som hålls under 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets revisor för år 2015-2023 och fram till årsstämman 2024. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

Aleksander Lyckow är medlem i FAR. Revisions­ berättelsen undertecknas av Aleksander Lyckow.

Ersättning till revisorn

Beslut om ersättning till revisorn fattas av bolags­stämman, efter förslag från valberedningen. Vid årsstämman den 11 maj 2023 beslutades att arv­ode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Åk till toppen