STYRELSE

Utvärde­ring av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det är styrelsens ordförande som ansvarar för utvärderingen och för att presentera den för valberedningen.

Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbe­tet samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad. Utvärderingen är ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman.

Under året 2022 har utvärdering av styrelsens arbete utförts och presenterats valberedningen. Valberedningen har diskuterat vilka erfarenheter och kompetenser som behövs i styrelsen, bland annat mot bakgrund av den nu avslutade före­tagsrekonstruktionen och den kärnverksamhet som bolaget definierat.

Åk till toppen