STARBREEZE

Bolags­styrning

För Starbreeze är god bolagsstyrning grunden för att upprätthålla en förtroendefull relation med aktieägare, anställda och andra intressenter.

Starbreeze är ett svenskt börsnoterat bolag och vår bolagsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Genom god bolagsstyrning och öppenhet skapar vi en förtroendefull relation till våra aktieägare, anställda och övriga intressenter.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då beskriva den alternativa lösningen och förklara skälet till avvikelsen i sin årliga bolagsstyrningsrapport. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i Starbreeze bolagsstyrningsrapport. Starbreeze avser inte att avvika från några av Kodens regler.

Utöver Koden utgår Starbreeze bolagsstyrning från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt övriga regler och riktlinjer som bolaget omfattas av.

De interna styrdokumenten omfattar bland annat styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, instruktion för ekonomisk rapportering och bemyndigande- och finanspolicymanual. 

Åk till toppen