HÅLLBARHET

Verksamhetsstyrning

Hållbarhet, utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande, utgör grunden i vår verksamhet. Vår vision, mission, värderingar, uppförandekod och övriga styrdokument vägleder medarbetare och chefer i det dagliga och strategiska arbetet, vilket bland annat omfattar personal och sociala frågor, mänskliga rättigheter, miljö samt anti­korruption. Starbreeze ledningsgrupp ansvarar för bolagets hållbarhetsarbete, där VD är ytterst ansvarig.

Under 2023 påbörjades ett arbete för Starbreeze att etablera ett ramverk för att prioritera de mest relevanta miljö-, samhälls- och bolagsstyrnings-frågorna. Arbetet ska ta hänsyn till etablerade internationella principer, bestämmelser, standarder och riktlinjer. Exempel på dessa kan vara FN:s Global Compact, EU:s taxonomi, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Huvudsakliga policys

Starbreeze har en uppsättning policyer som fungerar som stöd för hållbarhetsarbetet i vår verksamhet. Våra viktigaste policyer är vår uppförandekod, HR-policyer, IP-dataskydd och integritetspolicyer. Uppförandekoden inkluderar bland annat hur vi ska arbeta inom affärsetik, anti-korruption, bolagsstyrning, miljö och hur vi agerar gentemot våra kollegor och samarbetspartners.

Alla policydokument har tagits fram utav ansvarig person i enlighet med Starbreeze riktlinjer för intern kontroll och uppdateras som minst årligen eller när behov finns. De centrala dokumenten godkänns årligen utav styrelsen och vid nyanställning ska varje medarbetare få ta del av dem.

Policydokument

Starbreeze arbetar utifrån bland annat följande policydokument för att säkerställa att lagar och värderingar efterlevs och kommuniceras till hela bolaget. I urval;

  • Uppförandekod för medarbetare och leverantörer
  • Informationssäkerhetspolicy
  • IP-dataskyddspolicy
  • Bolagsstyrningspolicy
  • Kommunikations- och Insiderpolicy
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Integritetspolicy
  • Policy mot diskriminering och trakasserier
Åk till toppen