INVESTOR RELATIONS

Risk & risk­hantering

De väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen och operationella kontroller identifieras och hanteras såväl på koncern-, affärsområde, som dotterbolagsnivå.

Starbreeze delar in relevanta risker och osäkerhetsfaktorer i åtta kategorier.

Risker relaterade till externa utvecklare

Starbreeze är inom ramen för bolagets förlagsverksamhet beroende av att de studios som producerar de kontrakterade produktionerna lever upp till de avtal som ingåtts.

Förseningar i projekt

Förseningar kan äga rum både för interna projekt och projekt där extern partner sköter utvecklingen. Färdigställandet av ett projekt kan även komma att kräva mer resurser än vad som ursprungligen beräknats och då måste vanligen, främst i det fall det gäller ett internt projekt, kostnaden bäras av Starbreeze.

Låga intäkter vid lansering av spel eller andra produkter

Vid lanseringar av nya spel eller andra produkter finns risken att dessa inte mottas positivt på marknaden. Det gäller såväl egenfinansierade projekt som spel där Starbreeze agerar förläggare och står för en väsentlig andel av finansieringen. Aktiverade utvecklingsutgifter riskerar även att behöva skrivas ned i sådana fall.

Beroende av nyckelpersoner

Starbreeze är ett kunskapsintensivt företag och är beroende av att fortsatt kunna anställa, utbilda och bibehålla ett antal nyckelpersoner för att nå framgång inom alla funktioner på de orter där Starbreeze bedriver verksamhet. Det handlar bland annat om kommersiell erfarenhet, förståelse för spelarnas preferenser samt kompetens inom spelutveckling och teknik. Verksamheten är även beroende av nyckelpersoner på ledningsnivå.

Finansieringsbehov och kapital

Inom ramen för Starbreezes verksamhet kommer intäkter ofta ojämnt fördelade över tid, vilket påverkar likviditeten över tid. Det finns således risk för att bolaget i framtiden kommer att behöva kapitaliseras. Det finns vidare risk för att bolaget, vid ett givet tillfälle, inte kan anskaffa ytterligare kapital eller att det inte kan anskaffas på gynnsamma villkor för befintliga aktieägare.

Immaterialrättsliga frågor

Immateriella rättigheter utgör en väsentlig del av Starbreezes tillgångar, framförallt i form av upphovsrätt till egenutvecklade spel och mjukvara, förläggarlicenser till spel vars rättigheter ägs av tredje parter, patent och patentansökningar, varumärken, samt intern specifik kunskap och know-how.

Det är således av stor vikt att de tillgångar som utvecklas inom koncernen förblir Starbreezes egendom. Det finns vidare risk för att utomstående kan göra intrång i bolagets immateriella rättigheter eller att bolaget gör intrång på andras immateriella rättigheter.

Valutarisker

Starbreeze agerar på en internationell marknad. En stor del av Starbreezes intäkter erhålls i USD. Samtidigt har bolaget kostnader i huvudsakligen SEK men även EUR. Starbreeze är därför exponerat mot fluktuationer på valutamarknaden och förändringar i valutakurser.

Risk för nedskrivningsbehov av goodwill och andra immateriella tillgångar

Starbreeze bevakar kontinuerligt relevanta omständigheter som påverkar bolagets verksamhet och bolagets allmänna ekonomiska situation och den möjliga påverkan sådana omständigheter kan ha på värderingen av bolagets goodwill och andra immateriella tillgångar. Det är möjligt att förändringar av sådana omständigheter, eller av de många faktorer som bolaget tar hänsyn till vid sina bedömningar, antaganden och estimat i samband med värderingen av goodwill och andra immateriella tillgångar, i framtiden kan komma att kräva att bolaget gör nedskrivningar av goodwill och andra immateriella tillgångar.

Åk till toppen