HÅLLBARHET

Vårt bidrag

Miljö och klimat

Mål 12 ämnar säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Målet belyser bland annat hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser samt minska mängden avfall.

Mål 12: Merparten av Starbreeze speldistribution är digital vilket minskar omfattningen av det fysiska distributionsledet och därmed behovet av transport och plastförpackningar. Ambitionen är att minimera bolagets ekologiska avtryck och därför arbetar Starbreeze med målet genom att följa utvecklingen av klimatsmarta alternativ till alla delar av verksamheten.

Medarbetare och samhälle

Mål 4 ämnar säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 5 syftar till att öka jämställdheten mellan könen och minska all form av diskriminering, våld och förtryck.

Mål 10 fokuserar på minskad ojämlikhet och vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Mål 4: För att bidra till en stärkt kompetensförsörjning har Starbreeze nära praktiksamarbeten med universitet och högskolor runtom Sverige. Bolagets VD och medarbetare är aktiva föreläsare på flertalet arbetsmarknadsdagar och vid svenska lärosäten.

Mål 5: Alla medarbetare oavsett kön ska ha samma förutsättningar på Starbreeze. För att öka jämställdheten i spelbranschen arbetar Starbreeze aktivt med frågan och bedriver flertal initiativ för ökad inkludering.

Mål 10: För Starbreeze är lika rättigheter för alla, oberoende av bakgrund och förutsättningar, av yttersta vikt. Starbreeze säkerställer arbetsrättsligt skydd genom att enbart bedriva verksamhet i länder med sådan nationell funktion och ställer krav på samarbetspartners i värdekedjan med hjälp av bolagets uppförandekod.

Affärsetik och styrning

Mål 8 fokuserar på anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt.

Mål 17 ämnar stärka genomförandet av globala partnerskap för hållbar utveckling.

Mål 8: Starbreeze ämnar skapa förutsättningar för innovation och samtidigt säkerställa anständiga arbetsvillkor genom att erbjuda medarbetare en utvecklande och hållbar arbetsplats. För att skapa ett stimulerande arbetsklimat där medarbetare trivs erbjuds karriärmöjligheter och utrymme för utveckling inom bolaget. Det utförs rutinmässiga medarbetarundersökningar för att engagera verksamhetens alla delar.

Mål 17: Starbreeze arbetar utifrån internationella riktlinjer och engagerar sig i globala partnerskap för att säkerställa relevans i sitt hållbarhetsarbete och bidra till stärkta samarbeten inom branschen.

Åk till toppen