HÅLLBARHET

Affärsetik och styrning

Vår verksamhet präglas av god affärsetik vad gäller samtliga aspekter av verksamheten och affärsaktiviteter. Tillämpliga lagar, förordningar och standarder efterlevs i de länder där vi har verksamhet.

Anti-korruption & rättvis konkurrens

I vår uppförandekod anges grundläggande principer för hur bolaget ska göra affärer. Koden utgör en etisk kompass för medarbetare, verksamheten samt dess partners och leverantörer. Den redogör för hur vi och våra partners/ leverantörer ska verka mot korruption och mutor samt främja rättvis konkurrens.

Samtliga medarbetare och chefer ska ta del av uppförandekoden, vilket görs i samband med rekryterings­ och introduktionsprocessen. Respektive chef ansvarar för att uppförandekoden efterlevs i den dagliga verksamheten inom sitt team.

Visselblåsning

Starbreeze tillämpar en visselblåsarfunktion genom ett webbaserat rapporteringssystem där information samlas och hanteras på ett säkert sätt. I enlighet med EU:s visselblåsardirektiv har alla som kommer i kontakt med Starbreeze möjlighet att anonymt varna om förekomsten av beteende eller situationer som inte går i linje med uppförandekoden, och/eller tillämpade lagar. Det finns inga krav på att tillhandahålla personliga uppgifter och möjligheten till anonymitet säkerställer visselblåsarens integritetsskydd. Syftet med visselblåsarfunktionen är att uppmana alla aktörer, interna och externa, att rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden. Detta för att upprätthålla bolagets kulturella värderingar samt möta hög professionell och etisk standard genom den dagliga verksamheten.

Information och IT-säkerhet

Information och IT-säkerhet är avgörande för att upprätthålla långsiktig framgång för Starbreeze verksamhet. Bolaget arbetar löpande med att utveckla robusta system och processer för att säkerställa att alla som kommer i kontakt med Starbreeze erhåller personuppgiftsskydd. För att garantera konfidentialitet och integritet i bolaget har riktlinjer utformats utifrån ramverk som ISO 27001, CIS och GDPR. Alla strategiska beslut kopplat till informationssäkerhet ska tas av ledningsgruppen för att upprätthålla relevant informationshantering och samtidigt minimera risken att felaktigheter uppstår. Utbildningar för att öka medvetenhet om informationssäkerhet ska löpande genomföras med Starbreeze medarbetare för att alla ska vara trygga med vilka risker som finns och regelverk som gäller.

IT-säkerhet är en integrerad del i Starbreeze arbete och det ska säkerställa lämpligt skydd av IT system och infrastruktur för att framgångsrikt minimera risker. All information ska behandlas av lämpliga personer och klassas utifrån den säkerhetsnivå som bedöms vara korrekt. Känslig information ska krypteras och behandlas enligt bolagets policyer och vid behov, ska Starbreeze kunna fjärrstyra och radera all information på bolagets olika enheter. Starbreeze ska som minimum följa de lagar och regelverk som finns kopplat till dataskydd och integritet i alla de länder som bolaget verkar.

Personuppgifter och användarintegritet

Alla som kommer i kontakt med Starbreeze verksamhet ska känna sig trygga med hur deras personuppgifter hanteras. Starbreeze hanterar en stor mängd persondata avseende anställda och kunder, därför är användarintegritet av hög prioritet. På bolaget finns processer för hur information insamlas och personuppgifter behandlas i enlighet med de riktlinjer och krav som finns i dataskyddsförordningen (GDPR). Starbreeze Dataskyddsombud är ansvarig för att kontrollera att bolaget följer regerverket. På Starbreeze webbplats finns bolagets integritets policy, inklusive separata policyer för olika spel.

God marknadsföring

Vi följer respektive geografisk marknad gällande regelverk och rekommendationer för märkning och marknadsföring av spel, exempelvis gällande innehåll och åldersgränser följer bolaget PEGI för EU och ESRB för USA. Marknadsföringen är etisk, korrekt, ärlig och reflekterar allmänt gängse social standard för produkten.

Mänskliga rättigheter

Att stå bakom och efterleva mänskliga rättigheter ses som en självklarhet, både i Starbreeze verksamhet och i värdekedjan. Risken att inte efterleva mänskliga rättigheter i den egna verksamheten bedömer vi vara låg, mot bakgrund av att vi internt arbetar aktivt med uppförandekoden, värdegrund samt att vi medvetet undviker riskgeografier. Vi bedriver endast egen verksamhet i länder där medarbetare har ett starkt nationellt arbetsrättsligt skydd, inklusive arbetsmiljö.

Det finns alltid en risk att våra partners och leverantörer är verksamma i riskgeografier. För att i möjligaste mån undvika eventuell risk för att parter i leverantörsledet bryter mot de mänskliga rättigheterna använder vi kontraktsmässiga krav, vilka tar sin grund i uppförandekoden samt nationella lagar och förordningar.

Åk till toppen