HÅLLBARHET

Medarbetare och samhälle

Starbreeze är ett kunskapsbolag, där vår framgång är beroende av välmående och kreativa medarbetare. Vår målsättning är att vara ett föredöme som arbetsplats och arbetsgivare vad gäller mångfald, engagemang och karriärmöjligheter.

Medarbetare i flera länder

Vi har medarbetare i fyra länder, med totalt ett 30-tal nationaliteter, och det är av högsta vikt att bedriva verksamheten rättvist och tydligt med respekt för alla anställda och de lokala förutsättningarna. Våra styrdokument gäller för alla medarbetare och vi följer applicerbara lagar och förordningar i de länder vi är verksamma.

Hälsa och säkerhet

Målsättningen med Starbreeze arbetsmiljöarbete är att skapa en säker och hälsofrämjande arbetsplats. Risker för fysiska och psykosociala arbetsskador förebyggs aktivt. Det utförs kontinuerliga utvärderingar av genomförda insatser i syfte att förbättra det dagliga arbetet. Spelutvecklingsbranschen karaktäriseras i hög grad av stillasittande arbete och inte sällan av hög stressnivå. Med ambitionen att höja graden av fysisk aktivitet samt minska risken för arbetsrelaterad stress har vi fortsatt uppmuntra och genomföra en rad olika aktiviteter under 2023. Det har bland annat inkluderat: arbetsmiljöutbildning, friskvårdsbidrag, företagsgemensam idrott och fortsatt arbete med fokuseringstid.

Under 2023 genomfördes en granskning av bolagets befintliga policydokument vilket innebär att de genomgående har uppdaterats och gäller alla medarbetare, oavsett geografisk placering. Vi följer löpande upp sjukfrånvarostatistiken för våra medarbetare och är observanta i de fall där finns risk för att en negativ trend uppstår.

Mångfald, jämställdhet och inkludering

Vi bemöter alla kollegor och blivande kollegor likvärdigt, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. På Starbreeze råder nolltolerans för all form av diskriminering, trakasserier och hot. Det är därför viktigt att alla medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats och därmed vågar lyfta eventuella incidenter med sin chef, kollegor eller personalavdelningen.

Vårt mångfalds­ och jämställdhetsarbete syftar till att skapa en inkluderande och medveten kultur, såväl bland medarbetare som i de affärsrelationer och aktiviteter som vi initierar och bedriver. Som ett resultat av vårt systematiska arbete har fler kvinnor anställts inom bolaget de senaste åren. Under 2023 anställdes 13 kvinnor vilket är en ökning från föregående år. Starbreeze genomför flera olika typer av insatser och aktiviteter inom området. Ett exempel är när konferenser arrangeras så försöker vi i möjligaste mån säkerställa en bred palett av föreläsare, bland annat utifrån kön samt stöd och deltagande i bland annat Valkyrie Jam, Planet Play samt genom RFSL-certifiering för en grupp av bolagets anställda.

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE, %

2023

FRÅNVARO

1,91

 

EGEN ARBETSKRAFT

2023

Totalt antal anställda (FTE)

1941

Genomsnittligt totalt antal anställda (FTE)

184,1

Antal länder med lokal närvaro

4

Antal talade språk

30

ANSTÄLLNINGSFORM, ANTAL ANSTÄLLDA

2023

Fastanställda

1941

Tillfälligt anställda

0

Tillfälligt anställning med timlön

0

Heltidsanställda

194

Deltidsanställda

0

 

ÅLDERSFÖRDELNING, ANTAL ANSTÄLLDA

2023

<30

35

30-50

148

>50

11

1 Inklusive anställda som arbetar remote och exklusive konsulter.

Attrahera och behålla talanger

Det finns en brist på spelutvecklare i Sverige, vilket medför att förmågan att attrahera och behålla talanger blir en nyckelfråga för Starbreeze. I syfte att kunna attrahera kompetens har vi arbetat aktivt under 2023 med att säkerställa en välfungerande rekryterings­ och introduktionsprocess, vilket bland annat gett resultat i fler sökande samt en ökad bredd av sökande. Under 2023 nyanställdes 49 personer.

För att säkerställa att talangfulla medarbetare stannar kvar arbetar vi bland annat fokuserat med att erbjuda goda karriärmöjligheter och utrymme för personlig utveckling, oberoende var i organisationen medarbetaren arbetar. Två gånger per år genomförs medarbetarundersökningar i syfte att bland annat mäta och över tid följa medarbetarengagemanget. Genomsnittet för årets resultat var 20,25 vilket är en minskning. Under hösten 2023s medarbetarundersökning visade ett bra resultat för engagemangsnyckeltalet eNPS, vilket påvisar engagemangsnivå bland medarbetarna.

Kompetensutveckling

Den tekniska kompetensen hos Starbreeze anställda säkerställs genom diverse olika kompetensutvecklande kunskapsutbildningar. Ett gott ledarskap är centralt för att verksamheten ska fungera optimalt och medarbetarnas välmående och engagemang maximeras.

Samhällsengagemang

För Starbreeze är det viktigt att ta sitt samhällsansvar och bidra till en positiv samhällsutveckling där företaget så kan. Vårt starkaste spelvarumärke PAYDAY har 18­årsgräns, vilket innebär att vi inte kan ta emot praktikanter yngre än så. Vi har därför inga nära praktiksamarbeten med högstadie­ eller gymnasieskolor, däremot med universitet och högskolor i Sverige. Starbreeze och specifikt VD är en aktiv föreläsare på diverse olika arbetsmarknadsdagar och andra evenemang kopplade till svenska universitet och högskolor. Under 2023 har ett antal medarbetare varit och föreläst runt om i bland annat Sverige, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Storbritannien och Sydkorea.

KÖNSFÖRDELNING, %

2023 

Hela organisationen

-    Kvinnor

18

-    Män

82

-    Icke-binära

-

-    Ej specificerat

-

Ledningsgrupp

-    Kvinnor

33

-    Män

67

Styrelse

-    Kvinnor

33

-    Män

67

 

ANSTÄLLDA PER REGION, %

2023

Sverige

83,5

UK

2,1

Spanien

1,5

USA

1,0

Irland

0,5

Tyskland

0,5

Schweiz

0,5

Frankrike

10,8

Totalt

100,0

ANSTÄLLNING OCH OMSÄTTNING

2023

Antal nyanställda

49

Personalomsättning, %

13,5

Åk till toppen