INVESTOR RELATIONS

Informationsgivning till kapitalmarkanden

Starbreeze AB strävar efter att ge såväl aktieägare, analytiker, investerare, media och andra intressenter snabb, tydlig, konsekvent, korrekt och samtidig information om bolagets verksamhet, finansiella ställning och utveckling. Starbreeze har en antagen informationspolicy som ingår i den interna kontrollmiljön och som avser att säkerställa att bolaget uppfyller de krav som ställs på börsnoterade bolag.

Finansiell information lämnas regelbundet till marknaden i följande former:

  • Delårsrapporter och årsredovisningar som publiceras på svenska och engelska.
  • Pressmeddelanden som bedöms ha kurspåverkande information på svenska och engelska om nyheter och händelser.
  • Telefonkonferenser och presentationer för aktieägare, finansanalytiker, investerare och media i samband med publicering av delårsrapporter och större händelser.
  • Möten med media, investerare och analytiker i Sverige och internationellt hålls löpande under året.

Samtidigt med utgivandet av delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden publiceras materialet också på Starbreeze hemsida. På hemsidan publiceras även en stor mängd annan information som fortlöpande uppdateras. Kommersiella nyheter och produktnyheter publiceras som regel endast på engelska.

Åk till toppen