INVESTOR RELATIONS

Q&A för invest­erare

Allmän FAQ

A-aktien innehav tio (10) röster och B-aktien har en (1) röst. A- och B-aktier har samma rätt till andel i Starbreeze tillgångar och resultat.

Är dina aktier direktregistrerade skriver du till Starbreeze AB och begär att få omvandla A-aktier till B-aktier. Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring, ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla dina aktier åt dig.

Ladda ner ett anmälningsformulär här: Anmälningssedel Starbreeze AB omvandling

  • Det går även bra att skriva en egen anmälan. De uppgifter som behövs är:
    Ditt namn, adress och personnummer
    Antal aktier du vill omvandla
    VP-konto
    Kontoförande institut (din bank eller fondkommissionär)

Anmälan ska undertecknas och skickas till Starbreeze AB, Investor Relations, Box 7731, 103 95 Stockholm. Eftersom vi behöver undertecknad anmälan i original går det inte att skicka anmälan med e-post. Skicka även en kopia på anmälan till din bank eller fondkommissionär så att de är förberedda på bytet av aktier på ditt VP-konto.

Är aktieägaren juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original. Då behövs även en vidimerad kopia av registreringsbevis. Ber du din bank eller fondkommissionär att för din räkning göra anmälan behövs inte anmälan i original eller, i förekommande fall, behörighetshandlingar för juridisk person.Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla aktierna och följer deras instruktioner.

Ja, det går bra, men då är det din förvaltare eller ditt försäkringsföretag som begär att aktierna ska omvandlas. Kontakta din förvaltare eller försäkringsföretag och följ deras instruktioner.

En sådan omvandling kan ta längre eller kortare tid än en omvandling av ett direktregistrerat innehav, beroende på förvaltarens eller försäkringsföretagets rutiner.

Det tar upp till 30 dagar från att anmälan kommit in till Starbreeze tills dess att du har B-aktier istället för A-aktier på ditt VP-konto.

Formellt sker omvandlingen genom att styrelsen fattar ett särskilt beslut om att omvandla aktierna. Därefter registreras det ändrade antalet A-aktier och B-aktier i Starbreeze hos Bolagsverket, varefter ombokning av A-aktier till B-aktier sker på aktieägarens VP-konto i Euroclear.

Efter att Starbreeze fått anmälan om omvandling av A-aktier till B-aktier, kan du inte sälja eller på annat sätt överlåta dessa A-aktier. Skulle du ändå försöka överlåta de A-aktier som anmälan gäller riskerar du att omvandlingen inte kan göras. Du kan givetvis inte heller omvandla fler aktier än de som finns på VP-kontot.

Nej, att begära omvandling enligt bolagsordningens bestämmelse anses inte i Sverige utgöra något skattepliktigt byte eller annan skattemässig avyttring av A-aktierna.

För många aktieägare kan däremot en försäljning på börsen av A-aktier i syfte att köpa B-aktier utlösa skattekonsekvenser. Aktieägare uppmanas generellt att själva sätta sig in i den skattesituation som är aktuell för aktieägaren ifråga. Detta gäller inte minst aktieägare som är föremål för utländsk aktiebeskattning.

Vid omvandling får aktieägaren samma antal B-aktier som antalet omvandlade A-aktier. Detta gäller även om kursen mellan A-aktier och B-aktier tillfälligt eller permanent skulle skilja sig åt.

Om du i stället säljer A-aktier och köper B-aktier över börsen, kan givetvis skillnaden i aktiekurser medföra att bytet inte går jämnt upp. (Se också ovan om eventuella skatteeffekter).

Om aktiekursen för A-aktier och B-aktier kommer att skilja sig åt är svårt att förutse. De båda aktieslagen har samma ekonomiska rättigheter. A-aktien har en större röststyrka men förmodligen en sämre likviditet i handeln, vilket kan tala för såväl en högre som en lägre kurs än för B-aktien. Handelsmönster kan också förändras över tid.

All offentliggjord information om Starbreeze finns på denna hemsida. Rapporter och presentationer finns under sektionen Investerare och pressmeddelande samlas i Nyhetsrummet. All regulatorisk information finns på svenska. Produktinformation finns endast på engelska.

Läs mer här.

De senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna hittar du här.

Från och med 2016 är Starbreeze räkenskapsår kalenderår.

Starbreeze är sedan 2 oktober 2017 noterat på Nasdaq Stockholm i segmentet Small Cap. 

A-aktien har ticker STAR A och ISN-kod SE0007158928. B-aktien har ticker STAR B och ISIN-kod  SE0005992831.

Beslutet om att ansöka om företagsrekonstruktion baserades på en likviditetsbrist och bedömdes vara nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna göra förhandlingar för en långsiktig finansiell lösning och genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

När avslutades rekonstruktionen?

Företagsrekonstruktionen avslutades 6 december 2019.

Vem var rekonstruktör under rekonstruktionen?

Lars Söderkvist från WSA Law Firm.

Var kan jag hitta mer information om rekonstruktionen?

Mer dokumentation från den nu avslutade rekonstruktionen, inklusive den slutgiltiga rekonstruktionsplanen, finns här.

Vad är bolagets kärnverksamhet?

Spelutveckling, med Bolagets eget varumärke PAYDAY i främsta rummet är Bolagets kärnverksamhet.

Är VR kärnverksamhet?

VR är inte del av kärnverksamheten.

Finns det mer än VR som inte är kärnverksamhet?

Mer information om rekonstruktionsplanen finns här.

Starbreeze-aktien listades på Aktietorget år 2000. Den 28 maj 2014 listades bolaget på Nasdaq First North och ingick därefter i segmentet Premier. Den 2 oktober 2017 flyttade Starbreeze till Nasdaq Stockholms huvudlista i segmentet Mid Cap. För 2020 är ingår Starbreeze i segmentet Small Cap. Vilket segment en aktie är listat på baseras på bolagets marknadsvärde. Mer information finns på Nasdaqs hemsida häs: http://business.nasdaq.com/list/listing-options/European-Markets/nordic-main-market/industries-segment-indexes/index.html

FAQ för avtal

Ett förlagsavtal är ett avtal mellan en utvecklare och en utgivare som ger förläggaren rätt att producera och distribuera spelet.

Det är vanligt att förläggaren bär vissa kostnader för både marknadsföring, produktion och tjänster efter lanseringen, kopplade till spelet. För att kompensera för risker för förläggare är det vanligt att avtal inkluderar vissa IP-rättigheter till det publicerade spelet.

Budgeten för PAYDAY 3, inklusive 18 månader av live service, utveckling och marknadsföring, uppgår till mer än 50 miljoner euro. Båda parter lägger till medel för spelutveckling, samt delar på kostnader för live service (vidareutveckling av spelet efter lansering, DLC-utveckling etc.) och samarbetar kring marknadsföring och PR-aktiviteter under denna period. Den finansiering Starbreeze erhållit för spelutveckling av PLAION finns upptagen som kortfristig skuld på Starbreeze balansräkning.

Starbreeze behåller alla rättigheter till PAYDAY™ IP:t samt det som utvecklas för PAYDAY 3.

Båda parter kommer att börja sin recoup från första intäktskronan från PAYDAY 3. Andelen av intäkter som tillfaller respektive beräknas utifrån respektive parts investering i spelet.

Strukturen på recoup avser säkerställa att båda parter når recoup på sina investeringar vid närliggande datum samt att båda parter skall få del av intäkterna från lansering. Före intäktsdelning får respektive part kostnadstäckning för sina löpande kostnader. Efter det så delas intäkten enligt villkoren i avtalet.

Intäkterna delas lika mellan parterna (50/50 split) efter gemensam recoup och att respektive part fått kostnadstäckning för live services, löpande marknadsföring samt utveckling. Starbreeze behåller alla rättigheter kopplade till PAYDAY™ IP:t.

Beskrivningen av PAYDAY 3s budget som uppgående till "mer än 50 miljoner euro inklusive 18 månaders live service, utveckling och marknadsföring" är endast för att ge en bild av projektens storlek. Det påverkar inte avtalet mellan Starbreeze och PLAION där båda parter delar intäkter efter kostnadstäckning för respektive parts löpande utgifter och efter avdrag för plattformsavgifter, under avtalets löptid.

Under recoup-perioden kommer Starbreeze ta upp alla försäljningsintäkter från spelet i sin helhet, även den del som tillfaller PLAION. Detta då PLAIONs andel av intäkter ska kvittas mot den spelfinansiering Starbreeze erhållit. Efter recoup kommer Starbreeze redovisa den andel som tillfaller Starbreeze som intäkt.

Den kommer inte amorteras. Skulden kommer att kvittas mot intäkter från spelet, vilket kommer gå att följa genom att upptagen skuld för spelfinansiering på Starbreeze balansräkning minskar över tid tills dess PLAION recoup:at detta belopp. Förfarandet är inte kassaflödespåverkande.

Efter att båda parter nått recoup kommer Starbreeze endast intäktsföra sin andel av intäkterna.

Ja.

När Starbreeze 2016 köpte tillbaka samtliga rättigheter till PAYDAY™ IP:t förhandlades denna vinstdelning fram av bolagens dåvarande ledningar som en del av köpeskillingen.

I samband med återgång av förläggarrättigheterna för PAYDAY 2 från 505 Games (ett dotterbolag till Digital Bros), avtalade Starbreeze och 505 Games om att 505 Games ska ha rätt till en initial intäktsfördelning på framtida intäkter hänförliga till kommersialiseringen av PAYDAY 3. Det kan innebära att 505 Games erhåller upp till 40 miljoner USD i form av 33 procent av Starbreeze netto från framtida försäljningar av PAYDAY 3, efter att Starbreeze först erhållit full betalning för sina utvecklings- och marknadsföringskostnader.

Åk till toppen